บริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

   ทางหลวงแผ่นดิน สาย น่าน - พะเยา หมายเลข 1090                จำนวน  1  สาย
   ถนนคอนกรีต                                                                    จำนวน 65 สาย
   ถนนลาดยาง                                                                     จำนวน 15 สาย
   ถนนลูกรัง                                                                         จำนวน 11 สาย
   ถนนดินแดง                                                                      จำนวน  2  สาย
การไฟฟ้า
   
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 99 โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
   
ลำน้ำ/ลำห้วย                                                                     จำนวน  1  สาย
   บึง/หนองน้ำ                                                                       จำนวน  1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
ฝาย                                                                                 จำนวน  2 แห่ง
   บ่อน้ำตื้น                                                                           จำนวน  -  แห่ง
   อ่างเก็บน้ำ                                                                         จำนวน  1 แห่ง
   บ่อบาดาล                                                                          จำนวน  1 แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติ

                   แหล่งน้ำ
                             (1) ลำน้ำสมุน มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยผาลิ ไหลผ่านตำบลสะเนียน ตำบลถืมตอง ไปบรรจบกับลำน้ำซาวที่บ้านทุ่งขาม และไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลดู่ใต้ ลำน้ำสมุนจะอยู่ทางทิศใต้ และตะวันตกของพื้นที่ตำบลไชยสถาน ไหลผ่าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝางหมู่ที่ 5 บ้านไชยสถานหมู่ที่ 2 และบ้านตาแก้วหมู่ที่ 6 บ้านศรีเกิดหมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งขามหมู่ที่ 8 มีการนำน้ำจากลำน้ำสมุนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวและพืชฤดูแล้ง
                             (2) ร่องปู่ฮ่อ                                 
                             (3) ห้วยมุ่น
                             (4) ร่องพญาแก้ว เป็นแหล่งรับน้ำทิ้งจากนาบริเวณทุ่งขาม                      
                             (5) หนองน้ำนาท่อ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ใช้เลี้ยงปลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว และใช้น้ำเพื่อการทำนา
                             (6) หนองบก บ้านฝางหมู่ที่ 5
                             (7) หนองถ่าน บ้านตาแก้วหมู่ที่ 6
                             (8) หนองย่าโถง บ้านทุ่งขามหมู่ที่ 8 ใช้สำหรับเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการทำนา
                             (9) หนองปู่ฮ่อ บ้านเด่นใหม่หมู่ที่ 9 ใช้สำหรับเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้ำยามฉุกเฉินของรถบรรทุกน้ำของ อบต.ไชยสถานเมื่อเกิดอัคคีภัย
                             (10) หนองจำอ่อง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญหมู่ที่ 11


                      ป่าชุมชน
                             ในพื้นที่ตำบลไชยสถานประกอบไปด้วยป่าชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
                             (1) ป่าชุมชนบ้านฝาง หมู่ที่ 5 สถานภาพพื้นที่เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังเดิมที่เป็นป่าสงวน (ส.ป.ก) แล้วทางราชการได้ให้หมู่บ้านไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านมีพื้นที่ 20 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอยในส่วนรวม ไม้ฟืน ชนิดของพันธ์ไม้ ได้แก่ ไผ่ เต็ง สัก ฯลฯ
                             (2) ป่าชุมชนบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 สถานภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณที่ชาวบ้านได้ช่วยกันป้องกันรักษาไว้เพราะแต่ก่อนมีการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงมีการออกกฎระเบียบป่าชุมชนไว้จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ ใช้เป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอยในส่วนรวม เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ไม้ฟืน ชนิดของพันธ์ไม้ ได้แก่ ไผ่ มะค่า ประดู่ ฯลฯ
                             (3) ป่าชุมชนบ้านก็อด หมู่ที่ 7 สถานภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีลักษณะเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันป้องกันรักษาไว้ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ใช้เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ไม้ฟืน ชนิดของพันธ์ไม้ ได้แก่ ไผ่ มะค่า ประดู่ ฯลฯ