๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ สดย.อ.โซ่พิสัย จัดการประชุม สดย.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

UploadImageวานนี้ ( 13 มีนาคม 2562) เวลา 14.00 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย กำหนดจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชัยมงคล สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน และให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวาระ การเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปิ้งไม่ป่อง” โดยมี นายบัณฑิต สูงสนิท ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในที่ประชุม