ประวัติความเป็นมา

           สภาเด็กและเยาวชน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2551 มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนระกับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาศ และผู้สูงอายุในขณะนั้น) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ดูแลและดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะนั้น ได้เสนอให้มีการจัดตั้งภสาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลขึ้น โดยให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้น

            ในปี พ.ศ.2560 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่นเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ
            ปัจจุบัน สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย มีประธานสภาเด็กและเยาวชนแล้วทั้งหมด 3 คน และมีคณะบริหารมาแล้ว 3 ชุด ซึ่งคณะบริหารชุดปัจจุบัน คือ ชุดที่ 3 มีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2562 โดยมี นายบัณฑิต สูงสนิท เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย คนปัจจุบัน