ทำเนียบประธานสภาเด็กและเยาวชน

ลำดับ

รายนาม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายศุภวิทย์  จิตรจักร

2556-2558

2

นายพงศธร  นามพิลา

2558-2560

3

นายบัณฑิต  สูงสนิท

2560-ปัจจุบัน