อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

800_01.jpg
 

ความเป็นมา : ลำปางได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญ และร่วมกันส่งเสริม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต เทศบาลนครลำปางจึงร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สร้างสรรค์และพัฒนาหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในชื่ออุทยานการเรียนรู้นครลำปาง หรือ Lampang Knowledge Park (LK Park) อันเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายลำปางนครแห่งการอ่านได้อย่างดียิ่ง โดยภายในมีพื้นที่ให้บริการ อาทิ มุมเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้อง IT บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดเด็ก และมุมนวนิยาย

800_02.jpg
 


ข้อมูลพื้นฐาน

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ขนาดพื้นที่ : 1,300 ตารางเมตร

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น.

ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก :

  • อายุต่ำกว่า 18 ปี   100 บาท
  • อายุระหว่าง 18 – 60 ปี   150 บาท
  • ผู้ด้อยโอกาส / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / พระภิกษุสามเณร ฟรี
  • สมาชิกจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการจองหนังสือ  จองที่นั่งในการเข้าอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

การต่ออายุสมาชิก :

  • อายุต่ำกว่า 18 ปี  80 บาท
  • อายุระหว่าง 18 – 60 ปี          120 บาท

การยืม – คืน หนังสือ : สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม / 7 วัน 

                             CD / VCD / DVD           3 แผ่น / 7 วัน

งดบริการยืมหนังสืออ้างอิง หากมีความจำเป็น อนุญาตให้แลกบัตรประชาชนและมัดจำ
ครึ่งหนึ่งของราคาหนังสือ เพื่อนำหนังสือไปถ่ายเอกสารได้

ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

  • หนังสือภาษาไทย    5 บาท / เล่ม / วัน
  • หนังสือภาษาต่างประเทศ   5 บาท / เล่ม / วัน
  • กรณีหนังสือหาย / ชำรุด คิดค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ

การให้บริการอื่นๆ :

  • คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฉพาะสมาชิกไม่เกินคนละ 2  ชั่วโมง (ต่อเนื่อง)

โทรศัพท์ : 054-217-149

Facebook : @ LK PARK อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

อีเมล : [email protected]