โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

UploadImage

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งอยู่ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แต่เดิมนี้มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีบุญเรือง ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีนายทิพย์ ปัญญาศรี เป็นครูใหญ่ 
ประมาณ พ.ศ.2468 ต่อมาปี พ.ศ.2481 ได้โอนโรงเรียนประชาบาลวัดศรีบุญเรืองให้ทางเทศบาลเมืองลำปาง ในสมัยขุนอุทานคดี ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ต่อมาทางเทศบาล ได้รับบริจาคที่ดินจากพระยาสุเรนทร์เสนา อดีตปลัดมณฑลประจำจังหวัด พราะที่ดินเป็นสวนของท่านติดต่อกับที่ที่จะสร้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก และได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมวงค์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งพระองค์ท่านมีสานส์ติดต่อกับที่ดินที่จะสร้างโรงเรียนทางทิศใต้ ทั้งพระยาสุเรนทร์เสนาและเสด็จในกรมพระยาชัยนาทยินดีบริจาคที่ดินเป็นจำนวนหลายไร่ รวมทั้งกับที่ดินที่ทางเทศบาลจัดซื้อเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 13 ไร่ 3 งาน ตารางวา เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
1. นายทิพย์ ปัญญาศรี พ.ศ. 2468
2. นายจักรทิพย์ พงษ์พรต พ.ศ. 2480 
3. นายสองค์ สัตยานุรักษ์ พ.ศ. –
4. นายวิศิษฐ์ เพ็ญไชยา พ.ศ. - 
5. นายเสริม บุญญาทวี พ.ศ. – 
6. นายพิพิธวรการ สุกรีเขต พ.ศ. –
7. นายประเสริฐ ศิริราช 1 เมษายน 2506 - 8 พฤษภภาคม 2513
8. นายสุริยา ทองสุข 9 พฤษภาคม 2513 – 18 พฤษภาคม 2522
9. นางสาวศรีวิไล แสงสะอาด 18 พฤษภาคม 2522 – 30 กันยายน 2529
10. นางสาวบุญมี ณ ลำปาง 17 พฤษภาคม 2529 – 30 กันยายน 2535
11. นางสาวศรีวิไล แสงสะอาด 19 มกราคม 2536 – 26 พฤศจิกายน 2539
12. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล 27 พฤศจิกายน 2539 – 31 มีนาคม 2541
13. นางบานเย็น แสงเจริญ 1 เมษายน 2541 – 30 กันยายน 2551
14. นางประนอม สายโกสุม 1 พฤศจิกายน 2551 - ปัจจุบัน
ที่ตั้ง เขตการปกครอง ภูมิหลัง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ตำบลสบตุ๋ย เป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใกล้เคียง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีตำรวจจราจร วัดท่าคราวน้อย วัดศรีบุญเรือง ตลาดโชคชัย ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมี 5 ชุมชน คือ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนท่าคราวน้อย และชุมชนวัดนาก่วมเหนือ ชุมชนวัดพระธาตุ

ประชากร เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนมาก ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย เพราะเป็นย่านการค้าขาย ชุมชนส่วนมากเป็นร้านค้าขายส่ง และขายปลีก

สังคม วัฒนธรรม
สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีหลายแบบอย่าง คือ มีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านภาคเหนือ และวัฒนธรรมแบบจีน เพราะมีชาวจีนอาศัยตั้งร้านค้าอยู่มาก วัฒนธรรมแบบผสมผสานไทย จีน

ศาสนา ความเชื่อ
ประชากรส่วนมาก นับถือศาสนาพุทธ โดยจะใช้วัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรมของชุมชน บางส่วนที่นับถือศาสนาอื่น เช่น คริสต์ อิสลาม ยังมีความเชื่อไสยศาสตร์ โชคลาง

การศึกษา
ประชากรในชุมชนส่วนมาก จบการศึกษาภาคบังคับประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย รับราชการบางส่วน

สภาพแวดล้อม
เป็นชุมชนกึ่งชนบท ประชาชนอยู่อย่างสงบ มีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกัน อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รองรับนักเรียน ได้แก่ โรงงานเซรามิค ทำกระดาษสา การทำอาหารพื้นเมือง ได้แก่ การทำแคบหมู ไส้อั่ว และหมี่กรอบ ทำลูกชิ้น ลาบ

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู