กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผช.นักวิชาการคลัง
ผช.นักวิชาการพัสดุ