กองการศึกษา

ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.นักพัฒนาชุมชน(ช่วยราชการงานกองการศึกษา)
ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.บรรณารักษ์