กองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น) รก.ผอ.กองการศึกษา
 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(ช่วยราชการงานกองการศึกษา)
ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.บรรณารักษ์