สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) รก.ผอ.สำนักปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พขร.ขับรถดับเพลิง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างประจำ
ผช.นักประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถยนต์