ประวัติความเป็นมา

                             UploadImage                                               UploadImage

                                                      สำนักงานเทศบาลตำบลวิหารแดง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

                เทศบาลตำบลวิหารแดง  เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านลำ  ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  73  ตอนที่  45  ลงวันที่ 
30  พฤษภาคม พ.ศ.  2499  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านลำเป็นเทศบาลตำบลบ้านลำตามพระราชบัญญัติเปลี่ยน
แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  เมื่อวันที่   25   พฤษภาคม  2542  แต่ด้วยพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลำ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอวิหารแดง  และเป็นที่ตั้งของอำเภอวิหารแดง  ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องที่จึงได้ดำเนิน
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำ  เป็นเทศบาลตำบลวิหารแดง    ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำ
เป็นเทศบาลตำบลวิหารแดง  พ.ศ. 2544  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  118  ตอน  67  ก  ลงวันที่  
21  สิงหาคม  พ.ศ.  2544   และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2544  เป็นต้นมา  
                      ปัจจุบันเขตเทศบาลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  2.25  ตารางกิโลเมตร    โดยมีเขตดังนี้

                  ด้านเหนือ                หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับหลัก

                                                กม.ที่ 51 .500  ของถนนสุวรรณศรไปทางทิศตะวันตก 1 เมตร

                                                จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุวรรณศรไปทาง

                                                ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  750  เมตร  ซึ่งเป็นหลักที่ 2

                  ด้านตะวันออก          จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนน

                                                สุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ 3,000 ม.

                                                เป็นหลักเขตที่  3

            ด้านใต้                    จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่  2  และ

                                                หลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  750  เมตร  ซึ่งเป็น

                                                หลักเขตที่  4

                  ด้านตะวันตก           จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของถนน

                                                สุวรรณศร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลัก  เขตที่  1

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของตัวอำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี    ระยะทางห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ  28   กิโลเมตร

                  อาณาเขต     เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลบ้านลำ   และตำบลเจริญธรรม

                  ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลวิหารแดง

                  ทิศตะวันออก            ติดต่อกับตำบลคลองเรือ

                  ทิศตะวันตก              ติดต่อกับตำบลหนองสรวง

                  สภาพทางภูมิศาสตร์

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีพื้นที่ประมาณ  2.25  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,875  ไร่   สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเพื่อพื้นที่ราบลุ่มมีคลองน้ำไหลผ่าน  3  สาย   มีบึงหนองโพธิ์เป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขาด้านเหนือ   และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33   (บ้านหินกอง/นครนายก)   ผ่านกลางเขตเทศบาล

                  เขตการปกครอง

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ  5   ตำบล  9  หมู่บ้าน   ของอำเภอวิหารแดง  คือ

                  หมู่ที่  1,10             ตำบลวิหารแดง

                  หมู่ที่ 1,10,11        ตำบลหนองสรวง

                  หมู่ที่ 1,2                ตำบลเจริญธรรม

                  หมู่ที่ 1                   ตำบลคลองเรือ

                  หมู่ที่ 1                   ตำบลบ้านลำ