กฏหมายประชาชนควรรู้

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ใช้เงินปลอมซื้อของโทษสูงสุด 15 ปี  

73980

รู้ยัง? กฏหมายใหม่เมาแล้วขับ 

78741 

เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาต ผิด ฐานบุกรุก 

 67133

รู้ไว้ก่อนแต่งงาน 

76888

พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

91\

พัฒนาการบริการคลินิคยุติธรรม

902

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560

901

 ผู้ถูกละเมิด

903

การคุ้มครองพยานในคดีอาญา

910

5 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

907

 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้

908

องค์ประกอบของผู้เสียหาย

909

กรมคุ้มครองสิทธิกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 5 ฉบับ

912

สิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลย

911

อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

914

ความผิดต่อผู้เสียหาย

915

เมืองสิทธิมนุษยชน

918

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

917

บทกำหนดโทษ การยื่นคำขอโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

916

จำเลย

919

คลินิกยุติธรรมช่วยท่านได้

906

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

913

ภารกิจการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  

904

 การบูรณาการระบบงานช่วยเหลือประชาชน

ที่ถูกละเมิดครบวงจรตามมาตรฐานสากล

920

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2560

922

ประเภทรถที่กำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในปัจจุบัน

923 

ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

924

 

 

 

 

ประเภทรถที่กำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในปัจจุบัน  

925

ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว

926 

เกิดอุบัติเหตุรถชนทำอย่างไร

927 

เกิดอุบัติเหตุรถชนทำอย่างไร

928

ทำอย่างไร...เมื่อรถหาย

929

ทำอย่างไรเมื่อจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถ

930

ทางออกเมื่อไฟแนนซ์ยึดรถ

931

ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ทำอย่างไร

932

พกปืนอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

933

 แท็กซี่ไม่รับ โดนปรับทันที!!

16-05-2017 1

 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สำหรับเด็กและเยาชน

ที่คุณ...ควรรู้

16-05-2017 2


เปิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560   

13-07-2017 2

 

UCEP คืออะไร  13-07-2017 3 

 

ใครใช้สิทธิ UCEP ได้  

13-07-2017 4

 

อาการฉุกเฉินที่ใช้สิทธิ UCEP   

13-07-2017 5 
ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP   


13-07-2017 6

 
เมื่อมีข้อสงสัยเรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  

13-07-2017 7 

 

หน้าที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
 

 13-07-2017 8
 

เมื่อมีข้อโต้แย้งเรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต   
 
13-07-2017 9

 

กรณีรพ.ต้นสังกัดไม่มีเตียงรองรับ  

13-07-2017 11

การส่งรักษาต่อหลัง 72 ชั่วโมง  

13-07-2017 10

 

 

ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้  

13-07-2017 12

คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  

13-07-2017 13

การให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

13-07-2017 14

 

การดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 

13-07-2017 15

ไม่มีหลักประกันในชั้นศาล? 

13-07-2017 16

9 เรื่องควรรู้ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่"  
13-07-2017 1