ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมาenlightened

ตำบลหาดแพง แต่เดิมขึ้นกับตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน โดยแยกมาขึ้นกับอำเภอศรีสงคราม เมื่อปี 2457 ครั้งแรกแบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ภาษาที่นิยมพูดคือภาษาไทญ้อ เพราะส่วนมากเป็นคนไทยเชื้อสายไทญ้อ กำนันคนปัจจุบันคือนายเคน ผาอิดดี