วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหาดแพง

“ บ้านเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”