อาณาเขตตำบล

หลักเขตที่  1 ตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยเบิก บริเวณที่บรรจบกับห้วยน้ำเมา บริเวณพิกัด  VE203597

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยเบิก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง กับ  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโคกดอนไร่  บริเวณพิกัด VE 215609 รวมระยะประมาณ 1,850เมตร

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงตามลำห้วยกลอย   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่าง  ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง  กับ  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390 ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด VE 247607 รวมระยะประมาณ 3,600  เมตร

จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยอิ้ม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลหนองแวง   อำเภอบ้านแพง  กับ  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  ไปทางทิศ        ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยอ้วน บริเวณ พิกัด VE 263617 รวมระยะประมาณ  2,750เมตร

จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยอ้วน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน กับตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยน้ำอ้วน บริเวณพิกัด  VE 286598 รวมระยะประมาณ 5,200 เมตร

จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบุ่งแก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน กับ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบุ่งแกบริเวณ พิกัด VE 292610 รวมระยะประมาณ 1,390 เมตร

จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยจัดสรรค์  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน กับ ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยจัดสรรค์  บริเวณพิกัด  VE 300612 รวมระยะประมาณ 700 เมตร

จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยจัดสรรค์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน  กับ  ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ฟากใต้ บริเวณพิกัด VE 304616 รวมระยะประมาณ450เมตร

จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นตรงตามทุ่งนา   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน กับ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด VE 310625 รวมระยะประมาณ 950 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงตามทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน กับ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด VE 317620 รวมระยะประมาณ 730 เมตร

จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นตรงตามทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน  กับ ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด VE 320615 รวมระยะประมาณ 450 เมตร

จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงตามทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน กับ  ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสาย...............ถึงหลักเขตที่  12  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด  VE 335600 รวมระยะประมาณ 1,990 เมตร

จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นตรงตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน กับตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึงหลักเขตที่  13  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด  VE 340590 รวมระยะประมาณ 980 เมตร

จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยไผ่น้อย  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลพนอม กับตำบลหาดแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยไผ่น้อย(ห้วยสาหร่าย) บริเวณพิกัด VE 334574 รวมระยะประมาณ 1,920 เมตร

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนาและกึ่งกลางห้วยสาหร่าย  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพนอม กับตำบลหาดแพง ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยสาหร่ายบริเวณที่บรรจบกับกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด VE 298566 รวมระยะประมาณ 5,710 เมตร

จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลนาคำ และตำบลศรีสงคราม กับตำบลหาดแพง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่  16  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด VE 213570 รวมระยะประมาณ 14,400 เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยน้ำเมา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตำบลสามผง  กับตำบลหาดแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 1,210 เมตร

 

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหาดแพง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และมีที่ดอนบางส่วน