นโยบาย นายกเทศมนตรี

 
smiley นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลหาดแพงsmiley

 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี  มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัยแก่ประชาชน  และ         ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของเมือง

2. ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเดิมที่มีอยู่   ให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

3. จัดให้มีรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านและชุมชน

4. พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง     ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้าน ตลอดถึงที่สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้     มาตรฐานยิ่งขึ้น

5.  พัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง

6. ปรับปรุงระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  น้ำประปาใสสะอาด มีกำลังการผลิตอย่างพอเพียงกับผู้ใช้บริการ       รวมทั้งการส่งจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึง

7. ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การต่อเติมอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย

8. จัดให้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของเทศบาลเพื่อบริการประชาชน

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

1. สนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านเกษตร  ด้านอุตสาหกรรม     ครัวเรือน  และส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าโอท็อป (OTOP)  สินค้าพื้นบ้านให้ได้มาตรฐาน เป็นการ         เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 4. จัดให้มีตลาดสด ตลาดริมทาง ตลาดนัด  เพื่อจำหน่ายสินค้าในชุมชน

 5. ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชน

 6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มต่างๆ

 

3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา

1. การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการพัฒนาศูนย์             พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อให้เด็ก           ระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง

2. การบริหารและจัดการการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ  โดยการ         ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ  และดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่ว       ถึง  และมีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา     แห่งชาติ   โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทาง         สังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น         ฐาน

5. สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของท้อง       ถิ่น

6. ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ และอาชีพด้านต่างๆ         จากบุคลากร  นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือเรียน ตำราเรียน 

7. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้เพียงพอ         กับความต้องการของประชาชน

8. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึง         กีฬาพื้นบ้าน ในกิจกรรมวันสำคัญเทศกาลต่างๆ ที่เหมาะสม

9. จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการกีฬา การออกกำลัง         กาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง

10. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน   สถานศึกษา   ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

 

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          ได้แก่

     - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม,12 สิงหาคม,วันปิยมหาราช และวันสำคัญอื่นๆ

     - จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  พร้อมทั้งประเพณีการสรงน้ำพระ

     - จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้กับวัดภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนใน          ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

2. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอย่างต่อ         เนื่อง

 

5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

1. เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต   ตามหลัก 3  อยู่  คือ  อยู่ดีกินดี  อยู่ดีมีสุข       และอยู่รอดปลอดภัย

2. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจำวัน  ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ  โดยการจัดหาวัสดุเครื่อง         อุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลทุกคน

4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  และสถานที่     ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยผ่ายพลเรือน   (อปพร.)  ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน      โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่กำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหาดแพง

6. สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ         ศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน

7. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และเพียง       พอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา

8. พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดับเพลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และฝึกการปฏิบัติจริงกับวัสดุ               อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประจำ  เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

9. ป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตะภัย  เป็นต้น  ตลอดจนการฟื้นฟู     เยียวยา

10. ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

6. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให้ทั่วถึง  และจัดให้มีถัง     ขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

5. รณรงค์ส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพ อนามัย แก่ประชาชน

6. เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรค และควบคุมโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว     ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบื้องต้น

7. ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน     ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น

 

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน

2. ปรับปรุง พัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ให้เพียงพอและทัน     สมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน   ของเขตเทศบาลตำบลหาดแพง  โดยยึดหลักจรรยาบรรณ       ของข้าราชการ

4. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้อง        ถิ่น  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล