โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
­­การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเกิดก่อนวันที่ ๑ คุลาคม ๒๔๙๖
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือน เกิด ให้ถือว่า บุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๖)
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เป็นข้าราชการบำนาญ หรือ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม หรือ ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ
ให้ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ
๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนวจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้


หมายเหตุ
๑. โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage