พิธีเปิดและการฝึกอบรมชุดครูเพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน จชต. ประจำปี 2562 1 - 26 พ.ย.61 ณ ศร. ค่ายธนะรัชต์

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage