ฝ่ายบริหารทั่วไป

UploadImage

UploadImage
นางฐิติรัตน์  แก้วโกมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
UploadImage  UploadImage UploadImage UploadImage
นางกาญจนา  ลี้สกุล างสาวพรสวรรค์  ทองคุ้ม างสาวน้ำผึ้ง  ผลโภชน์ นางสาวลลิตา  แสงภู่
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี จพง.การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ
 
UploadImage UploadImage UploadImage  UploadImage
นายสถาพร  น้อยศรี นางขนิษฐา  วิไลกิจ นางสาวณิชชา  สร้อยระย้า นางสาวสุภาวดี  ฉิมภู่
จพง.ธุรการชำนาญงาน พนักงานธุรการ จพง.ธุรการ จพง.ธุรการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นายดำรงศักดิ์  สนิทภักดี นางพรรณี  สังเกต นายประพนธ์  รุ่งเช้า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
UploadImage UploadImage
นายณัฐพล  ผ่องโสภิส นายบุญชัย  ดั่นคุ้ม
พนักงานบริการ พนักงานบริการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายวิเชษฐ  บุญมี นายถวิล  ทันยเจริญ นายสายัณห์  ยืนยง นายกฤษฎา  คุ้มมะณี
ยาม ยาม คนสวน คนสวน


 

UploadImage