ฝ่ายบริหารทั่วไป

UploadImage

UploadImage
นางฐิติรัตน์  แก้วโกมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
UploadImage  
UploadImage
นายสถาพร  น้อยศรี   นางกาญจนา  ลี้สกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
UploadImage     UploadImage  UploadImage 
นางขนิษฐา  วิไลกิจ     นางสาวณิชชา  สร้อยระย้า นายดำรงศักดิ์  สนิทภักดี
พนักงานพิมพ์ดีด     เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
UploadImage UploadImage   UploadImage UploadImage 
นายประพนธ์  รุ่งเช้า นายบุญเลิศ  แย้มศรี นายพงพันธ์  เอี่ยมพัชรวุฒิ นายบุญชัย  ดั่นคุ้ม นายณัฐพล  ผ่องโสภิส
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
     
     

UploadImage