ฝ่ายบริหารทั่วไป

UploadImage

UploadImage
นางฐิติรัตน์  แก้วโกมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
UploadImage UploadImage  UploadImage UploadImage
นายสถาพร  น้อยศรี นางกาญจนา  ลี้สกุล างกาญจนา  ลี้สกุล างสาวน้ำผึ้ง  ผลโภชน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นางขนิษฐา  วิไลกิจ นางสาวณิชชา  สร้อยระย้า นางสาวลลิตา  แสงภู่ นายดำรงศักดิ์  สนิทภักดี
พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage 
นายประพนธ์  รุ่งเช้า นายบุญเลิศ  แย้มศรี นายพงพันธ์  เอี่ยมพัชรวุฒิ นายบุญชัย  ดั่นคุ้ม นายณัฐพล  ผ่องโสภิส
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 

UploadImage