ฝ่ายบริหารทั่วไป

UploadImage

UploadImage
นางฐิติรัตน์  แก้วโกมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
UploadImage  UploadImage UploadImage
นางกาญจนา  ลี้สกุล างสาวพรสวรรค์  ทองคุ้ม างสาวน้ำผึ้ง  ผลโภชน์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี จพง.การเงินและบัญชี
 
UploadImage UploadImage UploadImage  UploadImage UploadImage
นายสถาพร  น้อยศรี นางขนิษฐา  วิไลกิจ นางสาวณิชชา  สร้อยระย้า นางสาวลลิตา  แสงภู่ นายบุญเลิศ  แย้มศรี
จพง.ธุรการชำนาญงาน จพง.ธุรการ จพง.ธุรการ จพง.การเงินและบัญชี พนักงานธุรการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นายดำรงศักดิ์  สนิทภักดี นางพรรณี  สังเกต นายประพนธ์  รุ่งเช้า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นายณัฐพล  ผ่องโสภิส นายบุญชัย  ดั่นคุ้ม นางสาวรินทร์จง  สูงทรง
พนักงานบริการ พนักงานบริการ พนักงานบริการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายวิเชษฐ  บุญมี นายถวิล  ทันยเจริญ นายสายัณห์  ยืนยง นายกฤษฎา  คุ้มมะณี
ยาม ยาม คนสวน คนสวน


 

UploadImage