กลุ่มการพยาบาล

UploadImage

 
UploadImage
นางวัฒนาภรณ์  กระจ่างจิตร์
พยาบาลวิชาชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage 
นางสาวกนกภรณ์  ทองคุ้ม นางดวงนภา  ดำรงรัตน์ นางเฉลิมพร  ปัญญา นางสมคิด  เอมสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานจิตเวช หัวหน้างานห้องผ่าตัด หัวหน้างานประกันสุขภาพ หัวหน้างานห้องคลอด
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นางเพ็ญศิริ  รุ่งเช้า นางกมลรัตน์  บุญปถัมภ์ นายณัฐพล ปล้องสิงห์
พนักงานธุรการ พนักงานบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


UploadImage