งานผู้ป่วยนอก

UploadImage

UploadImage
น.ส.ดุษฎี  ชอบธรรมดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
UploadImage UploadImage UploadImage
นางพาฝัน  เกตุหิรัญ นางปิยวรรณ  ตันติวัฒนิยม นางดุสิตา  สารทจีนพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
UploadImage UploadImage  
นางรุ่งฤดี  หอมจำรูญ นางสาวสุรัชนี  สมิเปรม น.ส.กาญจนา  คำโณฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
UploadImage UploadImage
นางนาฎอนงค์  ใจสุข น.ส.ภัควลัญชญ์  พูลผล
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน

UploadImage