งานผู้ป่วยนอก

UploadImage

UploadImage
น.ส.ดุษฎี  ชอบธรรมดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นางพาฝัน  เกตุหิรัญ นางปิยวรรณ  ตันติวัฒนิยม นางดุสิตา  สารทจีนพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นางรุ่งฤดี  หอมจำรูญ นางสาวสุรัชนี  สมิเปรม น.ส.กาญจนา  คำโณฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นางนาฎอนงค์  ใจสุข น.ส.ภัควลัญชญ์  พูลผล น.ส.อิศราภรณ์  จั่นเงิน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

UploadImage