งานผู้ป่วยใน

UploadImage

 
UploadImage
นางอรพิน  พวกอิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นางประเทือง  บุรีเรือง นางนิตยา  ชูเชิด น.ส.สาธิตา  สะบู่ นางรุ่งการณ์  ศรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
น.ส.วัชราพร  อ่ำศรี นางกนกวรรณ  คันธจรรย์ น.ส.สิรินทิพย์  พ่วงศรี น.ส.ฐิติรัตน์  กลิ่นหวล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
น.ส.ศุภรัตน์  ชูเชิด น.ส.วัชราภรณ์  ทิมจรัส น.ส.สันต์ฤทัย  แก้วกันไทย น.ส.ภัทรมาศ  นุชอยู่
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
 
UploadImage UploadImage
นายสมเดช  บุญเลิศ นางสายรุ้ง  คุ้มมณี
พนักงานบริการ พนักงานบริการ
 

UploadImage