งานผู้ป่วยใน

UploadImage

UploadImage
นางอรพิน  พวกอิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นางประเทือง  บุรีเรือง นางนิตยา  ชูเชิด น.ส.สาธิตา  สะบู่ นางรุ่งการณ์  ศรีสวัสดิ์ น.ส.วัชราพร  อ่ำศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      UploadImage
      นางกนกวรรณ  คันธจรรย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
UploadImage   UploadImage
น.ส.ศิรินทิพย์  พ่วงศรี   น.ส.ศุภรัตน์  ชูเชิด
พยาบาลวิาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
UploadImage  
นายสมเดช  บุญเลิศ  
พนักงานบริการ คนงาน

UploadImage