งานจ่ายกลาง/ซักฟอก

UploadImage
 

UploadImage
นางพิศสมัย  ปุญญชโย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง/ซักฟอก
 
UploadImage
นางสมหมาย  จรเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage
นางพรรณี  สังเกตุ น.ส.รินทร์จง  สูงทรง
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ
 

UploadImage