งานเภสัชกรรม

UploadImage
 

UploadImage
นางสาวพรพิมล  รัศมีวงษ์จันทร์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเภสัชกรรม
 
UploadImage
นางสาววีราภรณ์  รัศมีวงษ์จันทร์
เภสัชกรชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage
นางสาวเกษศิรินทร์  ซิมอารีย์รัตน์ นายธีรพงศ์ วรอวยชัย
เภสัชกรปฎิบัติงาน เภสัชกรปฎิบัติงาน
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นางวราภรณ์  บุญประเสริฐ นางสาวศิริลักษณ์  จำเนียร นางสาวจุฑาภรณ์  คุ้มกาย
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 
UploadImage
นายปัญญา  อิ่มทรัพย์
พนักงานประจำห้องยา

UploadImage