งานเทคนิคการแพทย์

UploadImage
 

UploadImage
น.ส.กิติมา  รัศมี
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพยาธิวิทยาคลินิก
 
UploadImage UploadImage
นายธวัชชัย  แดงขำ นางจรูญศรี  สุขมาก
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
 

UploadImage