งานพยาธิวิทยาคลินิก

UploadImage

 
น.ส.กิติมา  รัศมี
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพยาธิวิทยาคลินิก
  UploadImage
นายธวัชชัย  แดงขำ นางจรูญศรี  สุขมาก
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

UploadImage