งานทันตกรรม

UploadImage

UploadImage
นายวิเชษฐ์  ผดุงมัน
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานทันตกรรม
UploadImage
นายสุษฎา  สกุลจิตตเจริญ
ทันตแพทย์ชำนาญการ
UploadImage UploadImage UploadImage
น.ส.อารีรัตน์  พิณรัตน์ นางสุนทรี  ขุนทอง นางศิรินทิพย์  ศรีพิโรจน์
จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพง.ทันตสาธารณสุขชำนา
UploadImage
นางราตรี  ทองสะอาด
แม่บ้าน

UploadImage