งานทันตกรรม

UploadImage
 

UploadImage
นายวิเชษฐ์  ผดุงมัน
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานทันตกรรม
 
UploadImage UploadImage
นายสุษฎา  สกุลจิตตเจริญ นายชัชนันท์  เนตรชลายุทธ
ทันตแพทย์ชำนาญการ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage
น.ส.อารีรัตน์  พิณรัตน์ นางสุนทรี  ขุนทอง นางศิรินทิพย์  ศรีพิโรจน์
จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 
UploadImage UploadImage
นางราตรี  ทองสะอาด น.ส.วรรณนิภา  คชสาร
แม่บ้าน จพ.ทันตสาธารณสุข
 

UploadImage