กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

UploadImage

UploadImage
นายวุฒิชัย  วิจารณ์ปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
 
UploadImage UploadImage  UploadImage UploadImage
นางรัฐฐาพร  พิพัฒน์ น.ส.กาญจนา  นาสา างเบญจมาศ  อินอุดม างสกาวรัตน์  ด่านสกุลเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายสุรชัย  อินอุดม น.ส.ศิรินุช  อิ่มสำอางค์ น.ส.ปัญญาวีย์  ดาวเรือง น.ส.ชุติมาพร พรมประชุม น.ส.นิตยา  รุ่งสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายอรรถพงษ์  ดิษบรรจง น.ส.สุวรรณา เนตรมีขำ น.ส.ปภาติน  ศรีวัฒนานุพันธ์ น.ส.พิชญา  หลิ่มวิรัตน์
พนักงานธุรการ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
 
UploadImage UploadImage UploadImage
นายสังวาลย์  คุ้มมะณี นางสัมฤทธิ์  ก้านใบยา น.ส.บุษรินทร์  บุญช่วย
พนักงานเกษตรพื้นฐาน หัตถเวช หัตถเวช
 

UploadImage