กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

UploadImage

UploadImage
นายวุฒิชัย  วิจารณ์ปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
 
UploadImage UploadImage  UploadImage UploadImage
นางรัฐฐาพร  พิพัฒน์ น.ส.กาญจนา  นาสา างเบญจมาศ  อินอุดม างสกาวรัตน์  ด่านสกุลเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายสุรชัย  อินอุดม น.ส.ศิรินุช  อิ่มสำอางค์ น.ส.ปัญญาวีย์  ดาวเรือง น.ส.ชุติมาพร พรมประชุม น.ส.นิตยา  รุ่งสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
   
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นายอรรถพงษ์  ดิษบรรจง น.ส.ปภาติน  ศรีวัฒนานุพันธ์ นายสังวาลย์  คุ้มมะณี นางสัมฤทธิ์  ก้านใบยา น.ส.บุษรินทร์  บุญช่วย
พนักงานธุรการ นักกายภาพบำบัด พนักงานเกษตรพื้นฐาน หัตถเวช หัตถเวช
 

UploadImage