ประวัติโรงพยาบาล

การก่อตั้ง  :  โดยการบริจาคที่ดินของประชาชนในพื้นที่  3 ท่านคือ
                     
1. นายผ่อง  จรัส   จำนวน  6  ไร่
                      2. นายจันทร์  แย้มขยาย   จำนวน  6  ไร่
                      3. นายสมุทร  สุริย์จามร   จำนวน  2 ไร่  5 วา

 
                      -  ปี พ.ศ. 2530  เป็นสถานบริการสาธารณสุข  รับผิดชอบเฉพาะผู้ป่วยนอก  โดยมีแพทย์หมุนเวียนมาตรวจรักษาจาก
                     โรงพยาบาลท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี
                  -  ปี พ.ศ. 2536  เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข
                  -  ปี พ.ศ. 2539  ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2539  โดยพึ่งพาตนเอง

UploadImage