พันธกิจ/วิสัยทัศน์

UploadImage
พันธกิจ

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  มุ่งมั่นให้บริการสาธารณสุข  ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
พร้อมปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ  ได้มาตรฐาน 
สะดวก  รวดเร็ว  และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

......................................................................


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ  ที่พร้อมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

UploadImage