ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ ดาวน์โหลด                                                       
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีงบประมาณ 2563  ดาวน์โหลด
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ  ดาวน์โหลด                                                                                           
2.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
ดาวน์โหลด                               
2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ดาวน์โหลด 

2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
3.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ ดาวน์โหลด

4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)                                                              
     4.2.1 
ตุลาคม 62 - ก.พ. 63
     4.2.2  มีนาคม 2563
     4.2.3  เมษายน 2563
     4.2.4  พฤษภาคม 2563
4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้ออนุมัติดำเนินโครงการ  ดาวน์โหลด                                                                                                      
5.2 โครงการ  
ดาวน์โหลด  
5.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น  ดาวน์โหลด 
5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด                                                                                     
5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ดาวน์โหลด                                                                                                                                               
5.6 ขออนุมัติเบิกจ่าย   ดาวน์โหลด
5.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ ช่องทางอื่น  
ดาวน์โหลด

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่       
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   ดาวน์โหลด                                                                                        
6.2 โครงการ  ดาวน์โหลด                                                                                                                                         
6.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ   ดาวน์โหลด                                                           
6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก  ดาวน์โหลด                                                                                     
6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด                                                                                                   
6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ  ดาวน์โหลด                                                 
6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่                  7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  ดาวน์โหลด                                                                                            7.2 โครงการ  ดาวน์โหลด                                                                                                                                         
7.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการ  
ดาวน์โหลด  

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ  ดาวน์โหลด                                                                                           
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
ดาวน์โหลด                                                                           
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ดาวน์โหลด                                                             
8.4 รายงานผลการดำเนินการ  ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค   ดาวน์โหลด                                             
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  
ดาวน์โหลด  

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด                                                                  
9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี                                                                                       
10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด                       
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด                                                                       
10.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  ดาวน์โหลด


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลด                                                     
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด                                                     
11.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  ดาวน์โหลด 


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                                  12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ  
ดาวน์โหลด         
  12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ  
ดาวน์โหลด                                         
  12.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ                                                                                                                 
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ดาวน์โหลด     
13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                                 
13.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
 ดาวน์โหลด                                                                 
13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้วทั้งองค์กร  
ดาวน์โหลด                                         
13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  
ดาวน์โหลด   
13.6
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 
14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  
ดาวน์โหลด                       
14.3 ภาพประกอบ  ดาวน์โหลด  

14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน                                                                    15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  ดาวน์โหลด                                         
15.2 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
ดาวน์โหลด                                                                                               
15.3 ภาพประกอบ  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                                 
15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ  ดาวน์โหลด   
16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆดาวน์โหลด                                                                                                                                                                                       
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                                   
16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือ Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 
 ดาวน์โหลด
16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน    ดาวน์โหลด                   
16.6 มีระบบการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  ดาวน์โหลด                                                                                                                     
16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท  จำนวน  2  รอบการประเมิน  คือ  6 เดือน และ 12 เดือน  ดาวน์โหลด                                                                                                                      

16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 
17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด  ดาวน์โหลด   
17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ดาวน์โหลด                                                                                                                               
17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ  ดาวน์โหลด  

17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน                         
18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม   
ดาวน์โหลด                                                                                     
18.2 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                             
18.3 ภาพกิจกรรม  ดาวน์โหลด                                                                                                                                               

18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม  ระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัด  ดาวน์โหลด   
18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ ดาวน์โหลด 
19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน ดาวน์โหลด 
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงให้มีความโปร่งใส  ดาวน์โหลด 
19.4 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  ดาวน์โหลด 
19.5 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 การจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ดาวน์โหลด                                                                                                                     
20.2 สรุปผลรายงานการประชุม  
ดาวน์โหลด                                                                                                                             
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ดาวน์โหลด                                                                                                                       
20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ  ดาวน์โหลด                                                                                                         

20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน                                                                                               
21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
ดาวน์โหลด                                                                                                   
21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
ดาวน์โหลด                                                                                           
21.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ดาวน์โหลด                                                                                                                             
21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  และการรายงานผลการดำเนินงาน  
ดาวน์โหลด                                               
21
.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่                                             
22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน  
ดาวน์โหลด                                               
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม สัมมนา  ดาวน์โหลด                                                                                               
22.3 ภาพถ่ายประกอบ  ดาวน์โหลด                                                                                                                                       
22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผล  ดาวน์โหลด                                                                                             
22
.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง                                           
23.1 แผนการปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน                         
ประจำปีงบประมาณ 2563  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                 
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ดาวน์โหลด                                                                                       
23
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น   ดาวน์โหลด
23.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น   ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
24.1 รายงานผลการกำกับติดตาม  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2 และ 4)   
ดาวน์โหลด                                           
24.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ   
ดาวน์โหลด                                                                                                       
24
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                                                                                                     
25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
ดาวน์โหลด                                                                                           
25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ดาวน์โหลด                                                                             
25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง  ดาวน์โหลด                                                                                                                             
25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ดาวน์โหลด                                                                                                                             
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน  
ดาวน์โหลด                                               
25
.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 กระบวนการอำนวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลด                                                       
26.2 ภาพถ่ายประกอบ  
ดาวน์โหลด                                                                                                                                         
26
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด