ทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก

กรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงทั่วประเทศสามารถทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. การเปิดระบบเพื่อทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกจะเริ่มในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 25 เมษายน 2561) ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. หลังจากนั้น ธนาคารจะปิดระบบ และทำการลบข้อมูลในช่วงระยะเวลาทดสอบดังกล่าวทั้งหมด (Cleansing Database) เพื่อเริ่มใช้ระบบจริงในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป
2. การทดสอบจะดำเนินการเสมือนจริงเฉพาะผู้ป่วยเดิมที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาล และถือปฏิบัติตาม ว 143 โดยให้ใช้ข้อมูลบริการที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่การใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง จนถึงการส่งข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงไปยังสกส. หรือ สปสช. แล้วแต่กรณี โดยให้นำเลขอนุมัติ (Approval Code) และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (Amount) ประกอบการส่งข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สกส. และ สปสช. จะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานพยาบาลทราบว่าข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 
3. สถานพยาบาลที่มีความประสงค์และพร้อมทดสอบระบบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการใช้งานเครื่อง EDC VX 520C ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
4. ช่องทางการติดต่อ กรณีพบปัญหา ดังนี้
4.1 ปัญหาเรื่องสิทธิ ติดต่อ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 หรือ 02 127 7000 ต่อ 4100 4371 4441 4614 4684 6852 6854 (เวลาราชการ)
4.2 ปัญหาเรื่องระบบการทำงานเครื่อง EDC และ KTB Corporate Online ติดต่อ Healthcare Call Center โทร 02 111 1188 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage