ทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก

กรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงทั่วประเทศสามารถทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. การเปิดระบบเพื่อทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกจะเริ่มในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 25 เมษายน 2561) ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. หลังจากนั้น ธนาคารจะปิดระบบ และทำการลบข้อมูลในช่วงระยะเวลาทดสอบดังกล่าวทั้งหมด (Cleansing Database) เพื่อเริ่มใช้ระบบจริงในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป
2. การทดสอบจะดำเนินการเสมือนจริงเฉพาะผู้ป่วยเดิมที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาล และถือปฏิบัติตาม ว 143 โดยให้ใช้ข้อมูลบริการที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่การใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง จนถึงการส่งข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงไปยังสกส. หรือ สปสช. แล้วแต่กรณี โดยให้นำเลขอนุมัติ (Approval Code) และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (Amount) ประกอบการส่งข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สกส. และ สปสช. จะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานพยาบาลทราบว่าข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 
3. สถานพยาบาลที่มีความประสงค์และพ