ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบระทรวงการคลัง