New Ribbon
Example Frame
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แบบเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สุจริต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.ซอยอุดมสุข ด้วยวิธีประกวดราอดเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.ซอยใบแสน ชุมชนคุ้มหลวง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรางยู ซอยโพนธาราม โครงการก่อสร้างฝาย คสล.พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ห้วยร่องโพธิ์ จ้างเหมาขุดลอกห้วยสะเภอ ดูทั้งหมด
ร่างประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๑) ประกาศเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจักซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๑/๑ สระหลวงสามัคคี (ข้างสำนักงานเทศบาล) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุสมุาลย์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทาง พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.ซอยวรรณาผาสุก ชุมชนคุ้มหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุสมุาลย์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
  • นายอานนท์ จันทร์แก้ว
    นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์
  • นางสาววราพรรณ ม่วงทอง
    ปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
  • นายกิตติกร เลาหวิโรจน์
    รองนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 46,600

ผู้เข้าชมปีนี้ : 18,754

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,187

ผู้เข้าชมวันนี้ : 34