แข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตัวอย่าง

                    องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง จัดงานแข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตัวอย่าง ณ สนามกีฬาโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่ 

 
                               UploadImage


                                 UploadImage


                                  UploadImage