โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

   ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตัวอย่าง ร่วมกับกลุ่ม อสม.เทศบาลตัวอย่าง  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนได้

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage