โครงการอบรมและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล

                 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลแม่ริม ได้เชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานต่างๆ ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาและร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไขในลำดับต้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลแม่ริมต่อไป


UploadImage