ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน

               
 

UploadImage


            เทศบาลตำบลมตัวอย่าง จัดประชุมประชาคมเพื่อรับปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาล โดย นายละเมียด XXX นายกเทศมนตรีตำบลตัวอย่าง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลตัวอย่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชน องค์กรเอกชน ผู้แทนประชารัฐ ผู้แทน อ.ส.ม. ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั่วทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลตัวอย่าง ประมาณ 200 คน