5 ธันวามหาราช

UploadImage

5 ธันวามหาราช

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช  ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เทศบาลตัวอย่างได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 5 ธ.ค. ณ ลานหน้าที่ว่าการเทศบาลตัวอย่าง โดยทางเทศบาลตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ นำโดย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความสามัคคีของพสกนิกรชาวเทศบาลตัวอย่าง  โดยเทศบาลตัวอย่าง ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมแสดงความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่าน ณ สำนักงานเทศบาลตัวอย่าง

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage