ขอความร่วมมือการรักษาความสะอาด ประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลตัวอย่าง
 
เรื่องขอความร่วมมือการรักษาความสะอาด ประจำปี
 
                                                                                            ...................................................................................

                                            ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายอยุธยาเมืองสะอาด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Clean Ayutthaya) เป็นวาระของจังหวัด ตั้งแต่ปี 25XX
เทศบาลตำบลตัวอย่างในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัด ที่จะต้องให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลตำบลตัวอย่าง  จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะในถังรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาล ตลอดจนรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัยของท่านให้สะอาดเรียบร้อย

 

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

                                                                                                                    นายละเมียด XXXXX
                                                                                                                   (นายละเมียด XXXXX)
                                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลตัวอย่าง