กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน

                

                  วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งต่อจากนี้เป็นเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะหยุดจาริกแสวงบุญกลับเข้าวัดจำพรรษาในวัดต่างๆ เพื่อศึกษาธรรมวินัยเพิ่มเติม ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้จัดต้นเทียนพรรษาแล้วนำไปถวายวัดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้อาศัยแสงสว่างศึกษาเล่าเรียน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน


            เทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด


UploadImage