โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎร ให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง

        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.25XX เทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎร ให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.25XX


       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตัวอย่าง โดยมี พ.อ.อ.มานิตย์ ไหวไว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านกฎหมายทะเบี
ยนราษฎรUploadImage