ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตัวอย่าง

               ด้วยสภาเทศบาลตำบลตัวอย่างได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ (ครั้งที่ 2) เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX  ให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาในวาระที่สองและสาม ในวันที่ 24 สิงหาคม 25XX เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตัวอย่าง

                จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตัวอย่าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทราบจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายXX XX
ประธานสภาเทศบาลตำบลตัวอย่าง