ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง

ประกาศเทศบาลตัวอย่าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 4 ตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง

ประกาศเทศบาลตัวอย่าง
 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง
 

หมู่ที่ 4 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

..........................................................................................

 

ด้วยเทศบาลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลมหาราชอำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตัวอย่างกำหนด


ราคากลาง 364,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)