สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์

ประกาศเทศบาลตำบลตัวอย่าง
 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์
 

(ติดตั้งเสาไฟฟ้ารูปสัตว์ จำนวน 3 ต้น พร้อมอุปกรณ์)
 

หมู่ที่ 6 ตำบลตัว อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

.........................................................................

                   ด้วยเทศบาลตำบลตัวอย่าง  อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์

จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้

                                        โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลตัวอย่าง  อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง (ติดตั้งเสาไฟฟ้ารูปทรงเจกันป่องกลางหัวท้าย

เล็กเรียว พร้อมประติมากรรมปลา ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 3 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตัวอย่างกำหนด

ราคากลาง 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)