ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง

ประกาศเทศบาลตัวอย่าง

เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตำบลตัวอย่าง

……………………..………….
 

                               ด้วยเทศบาลตำบลแสนดี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้


                             1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางหนองหลอด-ทุ่งนาวัว หมู่ที่3  ตำบลเทศบาลตำบลตัวอย่าง   ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลงลกรังหนา 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบและบดทับแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)


                                      ราคากลางทั้งสิ้น 283,300.00บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 141,650.00 บาท


                             กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. เทศบาลตำบลตัวอย่าง และในวันที่ 21 พฤษภาคม ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตัวอย่าง ชั้น 2 ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22พฤษภาคม  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.


                              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ เทศบาลแสนดี  ที่  7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. และในวันที่ 21 พฤษภาคม  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / การจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตัวอย่างชั้น 2) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.simple.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5561-3807 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศณ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม


                                                                                                                                         (ลงชื่อ)
                                                                                                                                   (นาย.........................)
                                                                                                                                     นายกเทศมนตรีเทศบาล