ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย

(สำหรับผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี จนถึงผู้สูงอายุ)