ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง

……………….............................

ด้วยเทศบาลตัวอย่าง   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  ภายในเขตเทศบาลตัวอย่าง รวมจำนวน 7 โครงการ ตามประกาศเทศบาลตัวอย่าง ลงวันที่ 21 มีนาคม 
โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  ถึงวันที่ 4 เมษายน  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าวทั้ง 3 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  ข้อ 10 จัตวา วรรค 2 แล้ว จากเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายไม่ปรากฏว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลแสนดี  ดังต่อไปนี้.-

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัฐ – ณัฐ เอ็นจิเนียริ่ง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นาซีเมนต์
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทุวันคอนสตรัคชั่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน


(ลงชื่อ) .......................
(นาง.............................)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา