ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง

ประกาศเทศบาลตัวอย่าง

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตัวอย่าง

 

ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2 / 25XX

…………..…………………

                        ตามที่เทศบาล ได้สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเทศบาลตำบลแสนดี ราคากลางทั้งสิ้น 1,056,000.00 บาท (-หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามประกาศเทศบาลตำบลแสนดี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25XX กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 2 มีนาคม 25XX ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ บล ระดับอำเภอ ชั้น 2  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. เป็นต้นไป นั้น


                        บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลแสนดี จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ

ผู้ชนะลำดับที่ 1 หจก.ตรีสัตย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 774,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่2 หจก.เขาหลวงก่อสร้าง เสนอราคา 800,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่3 หจก.วุฒิสารเจริญ เสนอราคา 850,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่4 หจก.จูทองธุรกิจ เสนอราคา 1,030,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่5 หจก.จรัลเจริญก่อสร้าง เสนอราคา 1,054,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่6 หจก.ประยูรทรัพย์ก่อสร้าง เสนอราคา 1,054,000.00 บาท
ผู้ชนะลำดับที่7 แสงอรุณก่อสร้าง เสนอราคา 1,055,000.00 บาท

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 25XX

(นายXXX  XXX)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตัวอย่าง