สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศเทศบาลตำบลตัวอย่าง
 

เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 

ศูนย์การเรียนรู้อำเภอตัวอย่าง
 

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง

.........................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง มีความประสงค์จะ
 

สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอตัวอย่าง
 

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง จำนวน 1 โครงการ