สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ

ประกาศเทศบาลตำบลตัวอย่าง
 
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ
 
หมู่ที่ 6 ตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง  จังหวัดตัวอย่าง

.........................................................................
ด้วยเทศบาลตำบลตัวอย่าง อำเภอมตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้

* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ  หมู่ที่ 6 ตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง  

(กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตัวอย่างกำหนด

ราคากลาง 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)