ประวัติ

             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นครพนม นราธิวาส
            สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติให้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยใช้ที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บนเนื้อที่ 56.67  ไร่
            ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัย-ชุมชนนราธิวาสในการใช้สำนักงานชั่วคราว     ณ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส